Chceli by ste, aby realizácia vášho projektu prebehla hladko? Aby boli všetky práce dokončené kvalitne, v súlade s realizačným projektom a bez zbytočného navyšovania cien, poskytujeme stavebný dozor a technický dozor investora.

Vykonávame dozorovanie stavieb pre investorov, pre pozemné stavby (polyfunkčné objekty, bytové domy, priemyselné objekty – haly, rodinné domy). Disponujeme tímom skúsených odborníkov. Poskytujeme služby stavebného dozoru a technického dozoru pre investorov a ponúkame aj službu stavebného experta pre banky.

Dozorovanie stavieb v rukách odborníkov

Stavebný dozor  má za úlohu vykonávať dohľad nad stavbou. Jeho úlohou je dohliadnuť na:

 • dodržanie podmienok stavebného povolenia,
 • odborné prevedenie všetkých prác,
 • realizáciu stavby v súlade s realizačným projektom.

Dozorovanie stavieb začína prípravnou fázou, v ktorej si dôkladne naštudujeme projekty, zmluvy a stavebné povolenie. V prípravnej fáze sa na nás môžete spoľahnúť pri:

 • výbere zhotoviteľa,
 • odovzdaní projektových podkladov a rokovaní s orgánmi verejnej správy.

Zoznámime sa s projektovou dokumentáciou a stavebným povolením vrátane všetkých ďalších podmienok na realizáciu stavby. Stavebný dozor je prítomný tiež počas:

 • odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby,
 • odovzdania vytýčenia stavby geodetom,
 • kontrolného premerania terénu pred začatím prác.

Môžete sa spoľahnúť na včasné zavedenie stavebného denníka a účasť stavebného dozoru na konzultáciách medzi zhotoviteľom a projektantom stavby.

Počas realizácie má stavebný dozor za úlohu:

 • dohliadať na odbornosť a kvalitu prevedenia prác a používané technologické postupy,
 • dohliadať na kvalitu montáže, vykonávanie zálievok, zvarov a spojov,
 • kontrolovať množstvo realizovaných prác a zaznamenávať ich,
 • kontrolovať používanie stavebných materiálov,
 • kontrolovať zabezpečenie ochrany a zdravia pri práci,
 • sledovať stavebný denník a dohliadať na úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy,
 • pravidelnými návštevami stavby minimalizovať nedorobky a vady a zabezpečiť ich včasné odstránenie, kontrolovať termíny odstránenia nedorobkov, o všetkých závažných zisteniach informuje objednávateľa stavby,
 • kontrolovať plnenie dohodnutých podmienok výkonu dozoru projektanta stavby,
 • dozerať na spôsob uloženia stavebného materiálu a mechanizmov,
 • dohliadať, aby boli všetky práce vykonané v súlade s vydaným územným, stavebným a inými rozhodnutiami aj legislatívou,
 • spolupracovať s orgánmi miestnej a štátnej správy,
 • sledovať dodržiavanie čiastkových termínov a postup prác podľa časového harmonogramu, upozorňovať na ich neplnenie (vrátane prípravy podkladov na uplatnenie zmluvne dohodnutých sankcií),
 • kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov a konštrukcií,
 • stavebný dozor kladie osobitný zreteľ na časti diela, ktoré majú byť ďalšími prácami zakryté,
 • pri dodávkach strojov na stavenisko, materiálov a konštrukcií dohliada na kvalitu, vyžaduje doklady o kvalite,
 • postará sa o nahlásenie archeologických nálezov,
 • spolupracuje pri vytvorení opatrení na minimalizáciu alebo odvrátenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami,
 • dohliada na to, aby zhotoviteľ nenarušoval vedenia súvisiace so stavbou a nepoškodzoval verejné priestranstvo, dbá o to, aby po dokončení prác uviedol okolité verejné priestranstvá do pôvodného stavu,
 • kontroluje vypratanie staveniska.

Stavebný dozor môže tiež odsúhlasiť zmeny v projektovej dokumentácii, ak sa nimi nemenia náklady na realizáciu a termíny, či nezhoršujú parametre stavby. V prípade, že zmeny menia cenu, termín vyhotovenia alebo technické parametre, predkladá ich na schválenie objednávateľovi. Ak zistí hrubé porušenie bezpečnostných predpisov, môže byť splnomocnený na pozastavenie vykonávania ďalších prác zhotoviteľom.

Prečo využiť stavebný dozor

Dozorovanie stavieb je zárukou dodržania všetkých parametrov projektu a súvisiacich predpisov. Vďaka včasnému odhaleniu chýb a nedorobkov šetrí tiež finančné prostriedky investora, čím zabezpečí hospodárnosť výstavby. Zistené vady sa po kontrole urýchlene odstránia, čo šetrí čas a zabezpečí dodržanie termínu realizácie stavby. Stavebný dozor sa postará tiež o vypracovanie dokumentov potrebných pre kolaudačné konanie a zúčastňuje sa kolaudačného konania a odovzdávania stavby objednávateľovi.