STAVEBNÝ A TECHNICKÝ DOZOR

Dozorovanie stavieb
v rukách odborníkov

Realizácia projektu ľahko
a bez komplikácii

O SLUŽBE

Priebeh v súlade s realizačným projektom

Dozorovanie je zárukou dodržania všetkých parametrov projektu a súvisiacich predpisov. Minimalizovanie komplikácii.

Všetky práce dokončené kvalitne

Vypracovanie dokumentov potrebných pre kolaudačné konanie a zúčastňuje sa kolaudačného konania a odovzdávania stavby objednávateľovi.

Bez zbytočného navyšovania cien

Zistené vady sa po kontrole urýchlene odstránia, čo šetrí čas, financie a zabezpečí dodržanie termínu realizácie stavby a hospodárnosť výstavby.

Dozor vykonávame najmä pre

konstrukcia budovy

Polyfunkčné objekty

Rodinné domy

Bytové domy

building_2

Priemyselné haly

BENEFIT

Investorom ponúkame
aj službu stavebného experta pre banky.

ČO ZAHRŇUJE DOZOROVANIE

 • výber zhotoviteľa
 • odovzdanie projektových podkladov a rokovanie s orgánmi verejnej správy
 • odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby
 • odovzdanie vytýčenia stavby geodetom
 • kontrolné premerania terénu pred začatím prác


 • vedenie stavebného denníku a dohliadanie na úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy
 • minimalizovať nedorobky a vady pravidelnými návštevami stavby a zabezpečiť ich včasné odstránenie
 • kontrolovať termíny odstránenia nedorobkov, o všetkých závažných zisteniach informuje objednávateľa stavby
 • spolupráca s orgánmi miestnej a štátnej správy
 • postaranie sa o nahlásenie archeologických nálezov
 • spolupráca pri vytvorení opatrení na minimalizáciu alebo odvrátenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami


 • množstva realizovaných prác a ich zaznamenávanie
 • zabezpečenia ochrany a zdravia pri práci
 • používania stavebných materiálov
 • plnenia dohodnutých podmienok výkonu dozoru projektanta stavby
 • vykonávania predpísaných skúšok materiálov a konštrukcií
 • kontrola vypratania staveniska
 • pri dodávkach strojov na stavenisko, materiálov a konštrukcií dohliada na kvalitu, vyžaduje doklady o kvalite


 • na odbornosť a kvalitu prevedenia prác a používané technologické postupy
 • na spôsob uloženia stavebného materiálu a mechanizmov
 • aby boli všetky práce vykonané v súlade s vydaným územným, stavebným a inými rozhodnutiami aj legislatívou
 • na dodržiavanie termínov a postup prác podľa harmonogramu, upozorňovať na ich neplnenie
 • pri dodávkach strojov na stavenisko, materiálov a konštrukcií dohliada na kvalitu, vyžaduje doklady o kvalite
 • aby zhotoviteľ nenarušoval vedenia súvisiace so stavbou a nepoškodzoval verejné priestranstvo, dbá o to, aby po dokončení prác uviedol okolité verejné priestranstvá do pôvodného stavu

Stavebný dozor môže tiež odsúhlasiť zmeny v projektovej dokumentácii, ak sa nimi nemenia náklady na realizáciu a termíny, či nezhoršujú parametre stavby. V prípade, že zmeny menia cenu, termín vyhotovenia alebo technické parametre, predkladá ich na schválenie objednávateľovi. Ak zistí hrubé porušenie bezpečnostných predpisov, môže byť splnomocnený na pozastavenie vykonávania ďalších prác zhotoviteľom.

Ďalšie služby

Objavte všetky naše možnosti