Právny servis

Papierovačky vyriešime za vás

Odbremeníme vás od množstva povinností.

O SLUŽBE

Komplexný právny servis pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľnosti.

Zabezpečíme pre vás všetky právne dokumenty, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami, vlastníckymi právami a inými úkonmi.

POSTARÁME SA O:

Due diligence je previerka nehnuteľností, ktorá zahŕňa informácie o prebiehajúcich vlastníckych alebo iných konaniach, kontrolu existujúcich vecných bremien, predkupných a záložných práv a podobne.

Na naše plecia môžete položiťtiež vypracovanie zmlúv, ako sú:

  • kúpnopredajné zmluvy
  • zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  • rezervačné zmluvy
  • zmluvy o zriadení vecného bremena
  • zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Právne služby zabezpečia odborné pripravenie zmlúv pre hladký priebeh predaja.

Budeme vo vašom mene komunikovať s katastrálnym úradom. Na príslušný kataster doručíme všetky súvisiace dokumenty, v prípade potreby vykonávame aj iné úkony.

bezpečný prevod financií a majetku

Notárska úschova

Pri tomto spôsobe úhrady pri prevode vlastníctva kupujúci uhradí kúpnu cenu alebo jej časť do úschovy notárovi. Notárska úschova zabezpečí, že finančná čiastka zostáva na účte notára. Na účet predávajúceho je prevedená až po zápise nového vlastníka na list vlastníctva.

Banková vinkulácia

Kúpna cena je prevedená na účet v banke, v ktorej pre vás zriadime vinkulovaný účet. Po prevode kúpnej sumy na vinkulovaný účet vystaví banka potvrdenie pre predávajúceho, peniaze zostávajú viazané na účte až do zápisu nového majiteľa na list vlastníctva nehnuteľnosti.