Pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľnosti poskytujeme komplexný právny servis. Právne služby zabezpečia bezproblémový priebeh prevodu vlastníctva a odbremenia vás od množstva ďalších povinností.

Právny servis pre bezpečnosť vášho majetku

Dbáme o bezpečný prevod financií a majetku. Zabezpečíme pre vás všetky právne dokumenty, ktoré súvisia s nehnuteľnosťami, vlastníckymi právami a inými úkonmi. Právny servis nehnuteľností je vám k dispozícii v každom kroku pre každý objekt. Postaráme sa o:

Due diligence

Due diligence je previerka nehnuteľností, ktorá zahŕňa informácie o prebiehajúcich vlastníckych alebo iných konaniach, kontrolu existujúcich vecných bremien, predkupných a záložných práv a podobne.

Vypracovanie zmlúv

Na naše plecia môžete položiťtiež vypracovanie zmlúv, ako sú: kúpnopredajné zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, rezervačné zmluvy, zmluvy o zriadení vecného bremena, zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Právne služby zabezpečia odborné pripravenie zmlúv pre hladký priebeh predaja.

Zastupovanie v katastrálnom konaní

Budeme vo vašom mene komunikovať s katastrálnym úradom. Na príslušný kataster doručíme všetky súvisiace dokumenty, v prípade potreby vykonávame aj iné úkony.

Právne služby pri prevode úhrady

Dbáme o transparentnosť prevodu finančnej úhrady a pomôžeme vám vybrať jej bezpečnú formu. Pod právny servis nehnuteľností preto patria tiež:

  • Notárska úschova — pri tomto spôsobe úhrady pri prevode vlastníctva kupujúci uhradí kúpnu cenu alebo jej časť do úschovy notárovi. Notárska úschova zabezpečí, že finančná čiastka zostáva na účte notára. Na účet predávajúceho je prevedená až po zápise nového vlastníka na list vlastníctva.
  • Banková vinkulácia — kúpna cena je prevedená na účet v banke, v ktorej pre vás zriadime vinkulovaný účet. Po prevode kúpnej sumy na vinkulovaný účet vystaví banka potvrdenie pre predávajúceho, peniaze zostávajú viazané na účte až do zápisu nového majiteľa na list vlastníctva nehnuteľnosti.