Pozemkové úpravy vyriešia rozdrobenosť pozemkov. Pomôžu vám aj v prípadoch, kedy nie je možné vykonať usporiadanie pozemkov do vlastníctva inými spôsobmi, napríklad kúpnou či darovacou zmluvou, nájomnou zmluvou a podobne. Sceľovanie pozemkov vyrieši situáciu s veľkým množstvom parciel a vlastníkov, pomôže tiež pri pozemkoch s neznámym vlastníkom. Pozemkové úpravy vykonávame na súkromné aj verejné pozemky.

Zisťovanie vlastníctva pozemkov

Zisťovanie vlastníctva pozemkov prebieha cez Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP). V ROEP sú registrovaní aj vlastníci, ktorí nie sú zapísaní v katastri. Do zostaveného ROEP sa zapíšu všetky zistené informácie, ktoré slúžia ako podklad pre zápis do katastra.

Vysporiadanie pozemkov

Po zistení potrebných údajov nasleduje vysporiadanie pozemkov. Vysporiadanie pozemkov vyžaduje odborný prístup. Pre každého klienta preto zabezpečíme potrebné dôkazy na vysporiadanie pozemku pod stavbou, cestou alebo poľnohospodárskeho pozemkutak, aby bol v katastri zapísaný správny vlastník. V tomto procese komunikujeme so všetkými príslušnými inštitúciami aj majiteľmi. Spracujeme tiež návrhy na dedičské konania a vklad do katastra nehnuteľností.

Sceľovanie pozemkov (komasácia)

Sceľovanie pozemkov má za úlohu vytvoriť z rozdrobenej parcely súvislú plochu. Komasácia vám pomôže, ak vlastníte množstvo malých pozemkov. V tomto procese prebieha podrobné mapovanie územia, pričom sa sleduje terén, výškopis a polohopis. Mapovanie zahŕňa tiež zistenie stavu jednotlivých pozemkov. Sceľovanie pozemkov zabezpečí jednoduchšie narábanie s pozemkom v prípade jeho prenájmu alebo predaja. Je tiež zárukou, že sa v prípade dedenia opätovne nerozdrobí.